18 August 2017

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

25233

Tin tức & sự kiện


New Page 1


Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập (27/07/2017)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập


Bảng Cân Đối Kế Toán (27/07/2017)

Bảng Cân Đối Kế Toán
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017Bào Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (27/07/2017)

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (27/07/2017)

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
( Theo phương pháp trực tiếp)
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính (27/07/2017)

Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính " Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017"


Thông Báo "về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần" (26/07/2017)

Thông Báo "về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần"


Thông Báo về việc Mất Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần (26/07/2017)

Thông Báo về việc Mất Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần


Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (Ngày 20/04/2017) (26/04/2017)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (Ngày 20/04/2017)


Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 20/04/2017) (26/04/2017)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 20/04/2017)


Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (19/04/2017)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017 (19/04/2017)

Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017


tThông Báo về việc tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2017 - Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/201 (19/04/2017)

tThông Báo về việc tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2017 - Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017


Báo Cáo Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2016 Phương Hướng năm 2017 (19/04/2017)

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng năm 2017(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đơng năm 2017 - Tài khóa 2016)


Báo cáo kết quả kinh doanh - Tài chính năm 2016 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2017 (19/04/2017)

Báo cáo kết quả kinh doanh - Tài chính năm 2016 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2017


Báo cáo của Ban Kiểm Soát( trong năm tài chính 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017) (19/04/2017)

Báo cáo của Ban Kiểm Soát ( trong năm tài chính 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)


Bảng cân đối kế toán( tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bảng cân đối kế toán( tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (04/01/2017)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập Khẩu Đồng Nai( đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2016)


Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2016 (10/12/2016)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2016


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016 (10/12/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2016 (10/12/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2016


Thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (12/10/2016)

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2016


Bảng cân đối kế toán Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2016 (08/01/2016)

Bảng cân đối kế toán Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2016


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2016 (08/01/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2016


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2016 (08/01/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2016


Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 (01/08/2016)

Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016


Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (04/12/2016)

Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 08/04/2016)


Biên bản đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016 (12/04/2016)

Biên bản đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016(ngày 08/04/2016)


Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (04/06/2016)

Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2016


Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng 2016 (07/04/2016)

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng 2016


Báo cáo của ban kiểm soát (04/07/2016)

Báo cáo của ban kiểm soát( trong năm tài chính 2015, tại Đại hội cổ đông thường niên 2016)


Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (06/04/2016)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu ĐồngNai (04/06/2016)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu ĐồngNai


Bảng cân đối kế toán năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Bảng cân đối kế toán năm 2015( đã được kiểm toán)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015( đã được kiểm toán)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015( đã được kiểm toán)


Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015( đã được kiểm toán)


Thuyết minh báo báo tài chính Quý 3 năm 2015 (21/10/2015)

Thuyết minh báo báo tài chính Quý 3 năm 2015


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015 (21/10/2015)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015


Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/09/2015 (21/10/2015)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/09/2015


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015 (21/10/2015)

Kế quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015


Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2015 (14/07/2015)

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2015


Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2015 (14/07/2015)

Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2015


Lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2015 (14/07/2015)

Lưu chuyển tiền tệ 06 tháng năm 2015


Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (14/07/2015)

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2015


NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (14/05/2015)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (14/05/2015)

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (05/06/2015)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI(24/04/2015)


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (05/06/2015)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Ngày 24/04/2015)


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập khẩu Đồng Nai( tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2015) (04/10/2015)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập khẩu Đồng Nai( tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2015)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 (02/06/2015)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (02/06/2015)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014


Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (02/06/2015)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2014 (26/11/2014)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2014


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý III năm 2014 (11/12/2014)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý III năm 2014


Kế quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2014 (11/12/2014)

Kế quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2014


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013 (25/03/2014)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013...Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2013 (25/03/2014)

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2013


Bảng cân đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013... (25/03/2014)

Bảng cân đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013...


Bảng cân đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013(tiếp theo) (25/03/2014)

Bảng cân đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013(tiếp theo)


Thông báo thay đổi trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (12/06/2013)

Căn cứ GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai...


Nghi Quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 24/05/2013 .. (12/06/2013)

(Trang 1)...Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005....


Nghi Quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 24/05/2013 .. (12/06/2013)

(Trang2)... Điều II : Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 ...


Nghi Quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 24/05/2013 .. (12/06/2013)

(Trang 3) ... Điều VIII : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị vè việc lựa chọn Công ty kiểm toán ...


Nghi Quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 24/05/2013 .. (12/06/2013)

(Trang 4)... Điều XIII : Điều khoản thi hành ....


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (13/05/2013)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013..


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (tiếp theo)... (13/05/2013)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (tiếp theo)...


Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng nai nhiệm kỳ 2013-2017 (13/05/2013)

Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng nai nhiệm kỳ 2013-2017 ...


Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng nai nhiệm kỳ 2013-2017 (tiếp theo)... (13/05/2013)

Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng nai nhiệm kỳ 2013-2017 (tiếp theo)...


Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017... (13/05/2013)

Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017...


Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2012. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017 (13/05/2013)

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2012. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017...


Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2012. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017.. (tiếp theo) (13/05/2013)

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2012. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2017.. (tiếp theo)


Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 ( tiếp theo) (10/07/2013)

Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 ( tiếp theo) ....


Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 (10/07/2013)

Bảng Cân Đối Kế Toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 ....


Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2012 (10/07/2013)

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2012....


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (03/05/2012)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ...


Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2012 (03/05/2012)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2012 ...


Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (03/05/2012)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ...


Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (03/05/2012)

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ....


Báo Cáo của Giám Đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (03/05/2012)

Báo Cáo của Giám Đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012...


Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (03/05/2012)

Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ...


Bảng cân đối kế toán đến 31/12/2011 ( tiếp theo ) (08/03/2012)

Bảng cân đối kế toán đến 31/12/2011 ( tiếp theo )....


Bảng cân đối kế toán đến 31/12/2011 (08/03/2012)

Bảng cân đối kế toán đến 31/12/2011....


Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 (08/03/2012)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011...


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011 (08/03/2012)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011


Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 (08/03/2012)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 ....


Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 (tiếp theo) (23/03/2011)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 (tiếp theo) ..


Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 (23/03/2011)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010..


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 (17/08/2010)

Bảng cân đối kết toán tại ngày 30.06.2010 ...


Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 (17/08/2010)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 ( từ ngày 01.01.2010 đến ngày 30.06.2010 )


Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 31/05/2010 (14/06/2010)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai lần thứ hai được tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2010 tại Văn phòng Công ty số 73-75, đường 30 tháng 4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông năm 2010 (18/05/2010)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai...


Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán (18/05/2010)

Ban giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là Công ty) hân hạnh trình bày bản báo cáo này và các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009...


Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán (tiếp theo) (18/05/2010)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2009 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009...


Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 (18/05/2010)

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009
1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2009 :
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 27/3/2009 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai với các chỉ tiêu cụ thể như sau:Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 (tiếp theo) (18/05/2010)

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2010
1. Thuận lợi và khó khăn:
Với cơ cấu vốn nhà nước chiếm 78,44% vốn điều lệ, Công ty là công ty thành viên của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, thuận lợi cơ bản nhất là nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của Tổng công ty CNTP Đồng Nai nhất là tài chính...Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 14/10/2009 (20/10/2009)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai bất thường được tiến hành lúc 8 giờ 15 ngày 14 / 10 / 2009 tại trụ sở chính Công ty số 73- 75, đường 30/4, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai...


Thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty (20/10/2009)

Căn cứ điều 31 và khoản 3 điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai...


Thông báo Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai rút tên khỏi danh sách Công ty đại chúng (20/10/2009)

Căn cứ số lượng cổ đông tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2009, đã giảm xuống so với qui định về việc đăng ký công ty đại chúng theo Khoản 2, Điều 25 Luật Chứng khoán...


Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (02/10/2009)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai....


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009 (02/10/2009)

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009, từ tháng 01/2009 đến 30/09/2009 ...


Bảng cân đối kế toán đến 30/09/2009 (02/10/2009)

Bảng cân đối kế toán đến 30/09/2009...


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009 (10/02/2009)

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009, từ tháng 01/2009 đến 30/09/2009 ...


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009 (10/02/2009)

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2009, từ tháng 01/2009 đến 30/09/2009 ...


Báo cáo tài chính từ tháng 01.2009 đến tháng 06.2009 (07/08/2009)

Báo cáo tài chính tóm tắt từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009
I.A. Bảng cân đối kế toán : ....Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Đồng Nai (22/04/2009)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cố đông lần thứ hai ngày 27.03.2009.
Điều lệ này sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28.01.2008 ...Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai lần thứ hai năm 2009 (31/03/2009)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai lần thứ hai năm 2009 ...


Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai lần thứ hai năm 2009 (31/03/2009)

Ngày 27.03.2009 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai tại Hội Trường khách sạn Đồng Nai ...


Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai (16/03/2009)

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai


Báo cáo tài chính năm 2008 từ 01/02/2008 - 31/12/2008 đã được kiểm toán (16/03/2009)

Báo cáo tài chính năm 2008 từ 01/02/2008 - 31/12/2008 đã được kiểm toán


Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 - Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (16/03/2009)

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 - Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009


Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009 (16/03/2009)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009 (16/03/2009)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009


Thông báo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (06/03/2009)

Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tính đến ngày 24.02.2009


Báo cáo tài chính tóm tắt (từ tháng 2 - tháng 6 năm 2008) (17/03/2009)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai bắt đầu hoạt động từ ngày 01/02/2008 theo giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số 4703000496 ngày 01 tháng 02 năm 2008. Nên báo cáo tài chính 06 tháng được lập từ thời điểm 01/02/2008 đến 30/06/2008...


Thông Báo Công Nhận Công Ty Đại Chúng (13/05/2008)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của quý Công ty, căn cứ hồ sơ thì Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai đã là công ty đại chúng....


Thông báo nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (24/03/2008)

Thông báo nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sử dụng cho cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai


Mẫu giấy chuyển nhượng sở hữu cổ phần (24/03/2008)

Mẫu giấy chuyển nhượng sở hữu cổ phần sử dụng cho việc chuyển nhượng sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai


Bố cáo thành lập Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng (15/02/2008)

Bố cáo thành lập Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng
NaiHình ảnh Đại hội đồng cổ đông (31/01/2008)

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai


Kết quả Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (29/01/2008)

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã tiến hành vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 01 năm 2008 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai.


Thư mời dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (21/01/2008)

Thư mời dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai ngày 28/01/2008


Văn bản, tài liệu chuẩn bị Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (21/01/2008)

- Danh sách Ban Đổi Mới
- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Giấy uỷ quyền sở hữu
- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội Cổ đông
- Phiếu góp ý dự thảo điều lệ
- Quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS
- Văn bản gửi cổ đông trước Đại hội Cổ đôngThông báo kết quả bán đấu giá cổ phần (22/12/2007)

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai được tổ chức vào ngày 22/12/2007


Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (04/12/2007)

- Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần
- Mẫu giấy uỷ quyền
- Quy chế bán đấu giá cổ phần
 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: ( 84) 61.3822547 - 3822529      Fax : (84) 61.3823451
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2017 by DONIMEX®. All rights reserved.